Arnhult om läget: ”Det lär få stora negativa effekter”

Klövern redovisade ett starkt resultat för första halvåret. Men i vd-ordet var Rutger Arnhult tydlig med att avmattningen i ekonomin lär få stora negativa effekter på såväl den globala som den svenska ekonomin.

Arnhult skriver:

– Redan nu kan man räkna med att i alla fall 2020 och sannolikt en stor del av 2021 kommer präglas av betydligt högre arbetslöshet än normalt och markant lägre aktivitet i ekonomin.

Rutger Arnhult konstaterar att Klövern är tryggt positionerat trots ett första halvår präglat av osäkerhet. Han konstaterar att covid-19-pandemin snabbt accelererat den avmattning i ekonomin som redan tidigare kunde konstateras.

– Den första halvan av 2020 har på alla sätt präglats av covid-19 och dess påverkan på samhälle och ekonomi. En begränsad del av Klöverns kundbas har haft en särskilt kämpig vår och vi har löpande en konstruktiv dialog med dessa hyresgäster. Vi kan trots detta konstatera att vi under rådande marknadsförutsättningar totalt sett har en stabil och långsiktig affär som levererar goda resultat.

Klövern redovisar ett stabilt och bra resultat för det första halvåret. Resultatet ligger i linje med bolagets förväntningar även om den pågående coronasituationen har haft en negativ påverkan på andra kvartalets intäkter i form av 9 mkr i hyresrabatter och 5 mkr lägre garage- och parkeringsintäkter. Under årets första sex månader uppgick förvaltningsresultatet till 617 mkr och efter positiva värdeförändringar på fastigheter om 785 mkr uppgick resultatet före skatt till 1 268 mkr. Avkastningen på eget kapital uppgick under de senaste 12 månaderna till 15 procent.

– Nettoinflyttningen uppgick till –14 mkr under det andra kvartalet. Utöver tidigare kända avflyttningar ser vi nu också en viss effekt i form av en del konkurser relaterade till den rådande coronasituationen. Den goda nettoinflyttning som uppnåddes under 2019 och som vida översteg vår målsättning om minst 1 procent av hyresvärdet för dock fortsatt med sig en positiv resultateffekt under 2020.

En begränsad del av Klöverns kundbas, inte minst inom sektorerna hotell och restaurang, har haft en särskilt kämpig vår.

– Vi gör individuella bedömningar utifrån varje hyresgästs behov och förutsättningar och i flera fall har hyreslättnader i form av rabatter och anstånd i kombination med statligt hyresstöd avtalats. En rad hyresgäster har övergått från att erlägga hyran kvartalsvis i förskott till att istället göra så månadsvis. Justerat för de hyresgäster som betalar månadsvis, uppgick Klöverns erhållna och bedömda säkra hyresinbetalningar per den 10 juli 2020 till totalt 96 procent av de fakturerade hyrorna avseende det tredje kvartalet. Vid motsvarande tidpunkt 2019 hade 97 procent av hyrorna erhållits, skriver Rutger Arnhult i vd-ordet.

Klövern nyckeltal för det första halvåret:

  • Intäkterna uppgick till 1 649 mkr (1 817). Minskningen beror på nettoförsäljning av fastigheter under 2019, bland annat hela beståndet i Karlstad och samtliga förvaltningsfastigheter i Örebro. I jämförbart bestånd, dvs fastigheter som ägts under hela 2019 och 2020, ökade intäkterna med 1 procent till 1 579 mkr (1 565).
  • Driftöverskottet uppgick till 1 084 mkr (1 243).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 617 mkr (754).
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 268 mkr (1 411) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 993 mkr (1 082) motsvarande 0,95 kr (1,06) per stamaktie.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 785 mkr (770).
  •  Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 205 mkr (194).
  • Efter tillträde av 5 fastigheter för 2 253 mkr, frånträde av 1 fastighet för 258 mkr och investeringar om 1 016 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 56 060 mkr.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 (2,7), belåningsgraden till 53 procent (50) och den justerade soliditeten till 39,6 procent (43,5).
  • Substansvärdet per stamaktie (NAV) uppgick till 21,80 kr (21,17).